top of page

POLITIKA INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA

Politika Maksim Gradnja d.o.o. obuhvata mere i aktivnosti koje se preduzimaju radi ostvarivanja dugoročnih ciljeva kvaliteta proizvoda i usluga, zaštite životne sredine, zaštite zdravlja i bezbednosti na radu I energetske efikasnosti, u skladu sa vizijom i misijom osnivača a koja odgovara svrsi I kontekstu organizacije I podržava njegovo strateško ostvarenje.

Principi politike Maksim Gradnja d.o.o. su:

 • potpuna primena zakonskih, regulatornih i drugih zahteva iz okvira svoje delatnosti;

 • planiranje svojih procesa i aktivnosti koji mogu uticati na kvalitet proizvoda i usluga, zaštitu životne sredine, zaštite zdravlja i bezbednosti na radu I energetske efikasnosti, na bazi analize rizika i prilika - procene rizika;

 • realizacija planova uz potpunu primenu ove politike i dokumentovanih informacija integrisanog sistema menadžmenta;

 • pouzdanost u pružanju usluga na tržištu;

 • stabilan nivo pružanja proizvoda i usluga u oblasti pružanja usluga inženjeringa i izvođenja građevinskih radova;

 • stvaranje uslova za pouzdan i održiv razvoj organizacije;

 • obezbeđenje uslova za unapređenje kvaliteta proizvoda i usluga, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu I energetske efikasnosti, u pružanju proizvoda i usluga u oblasti pružanja usluga inženjeringa i izvođenja građevinskih radova;

 • konkurentnost na tržištu na načelima javnosti i transparentnosti;

 • stalno unapređenje efikasnosti i efektivnosti zasnovano na odgovornosti svakog zaposlenog za poslove koje obavlja;

 • unapređenje zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, kroz primenu principa i mera preventive na osnovu analize rizika i prilika (mogućnosti);

 • puna podrška i pun doprinos saradnji sa okruženjem u cilju očuvanja i unapređenja zaštite životne sredine;

 • kontinualna identifikacija i procena svih potencijalnih opasnosti i štetnosti vezanih za poslovne aktivnosti kako bi se rizici sveli na najmanju moguću meru

 • racionalna upotreba energije

 • stalna obuka i usavršavanje svih zaposlenih u cilju unapređenja kvaliteta proizvoda i usluga i jačanju svesti o značaju zaštite životne sredine, zaštite zdavlja i bezbednosti na radu I energetske efikasnosti;

 • motivacija svih zaposlenih da ostvaruju saradnju, šire poverenje i pripadnost organizaciji, u cilju što većeg ostvarivanja svojih stvaralačkih potencijala;

 • potpuno informisanje interno i eksterno zainteresovanih strana o ciljevima, planovima i neposrednim aktivnostima organizacije;

 • stalno poboljšanje ukupnih rezultata poslovanja i održivog razvoja organizacije kao i doprinosa održivom razvoju lokalne zajednice.

Navedene principe Maksim Gradnja d.o.o. će ostvariti doslednom primenom i održavanjem integrisanog sistema menadžmenta kvalitetom proizvoda i usluga, zaštitom životne sredine i zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu, u svim svojim organizacionim delovima. Kroz nastojanje da svoj posao urade odgovorno i na vreme, svi zaposleni u Maksim Gradnja d.o.o. daće svoj lični doprinos sprovođenju ove politike.

04. Februar, 2017. godine.

Politika kvaliteta: Text

SERTIFIKATI

0001.jpg
03-13-SF(08) Sertifikat EMS - srp_page-0001_edited.jpg
03-13-SF(08) Sertifikat OH&S - srp_page-0001_edited.jpg
03-13-SF(08) Sertifikat QMS - srp_page-0001_edited.jpg
Politika kvaliteta: Meet the Team
bottom of page